به مسابقه آرمان سبز آدینه خوش آمدید. شما می توانید با شرکت در مسابقه، دانش خود را در ارتباط با نهاده های کشاورزی و محصولات آرمان سبز آدینه ارزیابی نموده و جوایزه ارزنده دریافت نمایید.